بدینوسیله به استحضار کلیه شرکت های غرفه دار در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران می رساند طبق هماهنگی های انجام شده الزامی است شرکت های غرفه دار دو نسخه از برگه  ورود کالا و محصولات را تهیه و پر کنند شرکت ها موظف هستند یک نسخه از این برگه را به انتظامات محل برگزاری ارائه نمایند.

 

بدیهی است هنگام خروج نیز طبق همین اسناد اجازه خروج کالا و بار داده خواهد شد.