اطلاعیه شماره ۸: توزیع کارت دعوت نمایشگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های حاضر در نمایشگاه رسانده می شود کارت دعوت نمایشگاه در دبیرخانه تهیه و آماده تحویل می باشد، لطفا  جهت دریافت کارت دعوت با دبیرخانه هماهنگی های لازم را بعمل آورید.

با تشکر