انتخاب حامی اصلی نمایشگاه

با عنایت به جلسات برگزار شده شرکت محترم شهر فرودگاهی امام خمینی بعنوان حامی اصلی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران اعلام آمادگی نمودند.