انتخاب محل برگزاری نمایشگاه

پیرو بازدید و هماهنگی بعمل آمده با شرکت محترم شهر فرودگاهی ،فرودگاه  امام خمینی (ره) بعنوان محل برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی  صنایع هوایی و فضایی ایران انتخاب گردید .زمان برگزاری ۴ الی ۷ آبان ۱۳۹۵