چشم انداز

برگزاری بزرگترین نمایشگاه خارورمیانه در کشور

ماموریت

نمایش توانمندیهای صنایع هوافضایی کشور

مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه عبارتند از

نمایش توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران
نمایش توانمندیهای شرکتهای خصوصی و فعال در حوزه صنایع هوایی و فضایی کش
معرفی محصولات و خدمات صنایع هوافضا
بازاریابی برای محصولات تولید داخلی
مشارکت و همدلی حداکثری اعضای اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران