برنامه ریزی برای برگزاری سومین نشست شورای راهبری نمایشگاه

مطابق برنامه ریزی به عمل آمده، سومین جلسه شورای راهبری ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران یکشنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ با حضور صاحبنظران و مسئولین سازمانهای دولتی و خصوصی صنایع هوایی و فضایی کشور در محل جلسات شرکت فارسکو ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ برگزار می گردد.