برگزاری سومین جلسه شورای راهبری

سومین جلسه شورای راهبری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۶ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در دفتر تهران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان سازمانها و ارگانهای هوایی و فضایی کشور تشکیل میگردد.
دستور جلسه :
۱) ‏گزارش آخرین پیگیریها و فعالیتهای انجام شده.‏
۲) ‏ارائه و بررسی طرح فرآیندهای افتتاحیه ،نمایشگاه و نمایش استاتیک پرنده ها ‏.
۳) ‏بررسی نقطه نظرات،دیدگاهها و پیشنهادات مدعوین محترم ‏.
۴) ‏سایر موارد. ‏