حضور مرکز ملی فضایی ایران در نمایشگاه

مرکز ملی فضایی ایران در غرفه های A24 , A25 در سالن ۱ حاضر خواهد بود. این مرکز ضمن حضور در نمایشگاه به عنوان یکی از حامیان برگزاری نمایشگاه در این دوره حضور دارد.

هفتمین نمایشگاه بین الملللی صنایع هوایی و فضایی ایران از ۴ لغایت ۷ آبان ماه در شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار خواهد شد.