طرح های قابل ارائه برای غرفه سازی اختصاصی

برخی از طرح های قابل ارائه برای غرفه سازی اختصاصی در تصاویر زیر قابل مشاهده است که شرکت هایی که نیاز به غرفه سازی اختصاصی داشته باشند می توانند بر اساس آن با هماهنگی غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه نسبت به سفارش خود مبادرت ورزند.