تصاویر ششمین نمایشگاه توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران

تصاویر دومین جلسه ی شورای راهبری نمایشگاه