مساحت غرفه های هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران به ترتیب زیر است.

غرفه های A متراژ غرفه های A غرفه های B متراژ غرفه های B غرفه های C متراژ غرفه های C
A 01    ۴۹ B 01    ۱۵ C 01    ۱۲
A 02    ۴۹ B 02    ۱۵ C 02    ۱۲
A 03    ۴۹ B 03    ۱۲ C 03    ۱۲
A 04    ۵۶ B 04    ۱۸ C 04    ۱۲
A 05    ۴۹ B 05    ۱۲ C 05    ۱۸
A 06    ۵۶ B 06    ۱۵ C 06    ۱۲
A 07    ۷۰ B 07    ۱۵ C 07    ۱۲
A 08    ۷۰ B 08    ۱۲ C 08    ۱۲
A 09    ۷۰ B 09    ۲۱ C 09    ۱۲
A 10    ۵۰ B 10    ۲۱ C 10    ۱۲
A 11    ۵۰ B 11    ۲۴ C 11    ۱۲
A 12    ۵۰ B 12    ۱۲ C 12    ۱۲
A 13    ۵۰ B 13    ۱۲ C 13    ۱۲
A 14    ۳۷ B 14    ۱۲ C 14    ۱۲
A 15    ۴۵ B 15    ۱۲ C 15    ۱۲
A 16    ۱۵ B 16    ۱۲ C 16    ۱۲
A 17    ۱۵ B 17    ۱۲ C 17    ۱۲
A 18    ۱۵ B 18    ۱۵ C 18    ۱۲
A 19    ۱۸ B 19    ۱۲ C 19    ۱۲
A 20    ۲۵ B 20    ۱۵ C 20    ۱۲
A 21    ۲۵ B 21    ۱۵ C 21    ۱۲
A 22    ۲۵ B 22    ۱۲ C 22    ۱۲
A 23    ۲۵ B 23    ۱۲ C 23    ۱۲
A 24    ۲۷ B 24    ۱۵ C 24    ۱۲
A 25    ۲۰ B 25    ۱۵ C 25    ۱۲
A 26    ۲۰ B 26    ۱۵ C 26    ۱۲
A 27    ۲۷ B 27    ۱۸ C 27    ۱۲
A 28    ۳۵ B 28    ۱۵ C 28    ۱۲
A 29    ۳۰ B 29    ۱۸ C 29    ۱۲
A 30    ۴۰ B 30    ۱۲ C 30    ۱۲
A 31    ۳۲ B 31    ۱۲ C 31    ۱۲
A 32    ۴۰ B 32    ۱۲ C 32    ۱۲
A 33    ۳۲ B 33    ۱۵ C 33    ۱۲
A 34    ۱۲ B 34    ۲۴ C 34    ۱۲
A 35    ۱۴۰ B 35    ۲۰ C 35    ۱۲
A 36    ۱۸۰ B 36    ۲۰ C 36    ۱۲
A 37    ۱۳۵ C 37    ۱۲
A 38    ۱۱۰ C 38    ۱۲
C 39    ۱۲
C 40    ۱۵
C 41    ۱۲
C 42    ۱۲
C 43    ۱۲
C 44    ۱۲
C 45    ۱۲
C 46    ۱۲