تخفیف هزینه غرفه برای مراکز علمی و دانشگاهی

احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند پیرو تماس و درخواست مراکز علمی و دانشگاهی مقرر گردید به منظور حمایت از مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی معادل ۵۰% مبلغ هزینه غرفه انتخاب شده به عنوان تخفیف ویژه به مراکز مذکور تعلق گیرد.

بدیهی است تخفیف اعمال شده در محاسبه ی فاکتور نمایشگاه منظور خواهد شد.